प्राधिकरणसंग सम्बन्धित विनियमावलीहरु

सि. नं. नाम जारी मिति डाउनलोड गर्नुहोस
१. नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६७ बि. सं. २०६४ बि. सं. PDF
२. सेवा प्रदायक तोक्ने सम्बन्धी (कार्यविधि) नियमावली, २०६४ बि. सं. २०६४ बि. सं.. PDF
३. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (उजुरी कारवाही सम्बन्धी कार्यविधि) विनियमावली २०६८ बि. सं. २०६८ बि. सं. PDF
४. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली २०६८ बि. सं. २०६८ बि. सं. PDF
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निरीक्षण तथा जा“चबुझ कार्यविधि सम्बन्धी विनियमावली २०६८ बि. सं. २०६८ बि. सं. PDF
६. नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको कार्य सम्पादन सम्बन्धि बनेको बिनियामवाली,२०६८ २०६८ बि.सं. PDF
७.

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको(सेवा शर्त सम्बन्धी) विनियमावली,२०७३

२०७३ बि.स.

PDF