परामर्श पत्र २०६८/०६९

सि. नं. परामर्श पत्र प्रकाशित मिति अन्तिम मिति सामाग्रीहरु (pdf)
१.
अन्तर्राष्ट्रिय कल वाइपास तथा अन्तरआवद्दता व्यवस्थापन सम्बन्धमा परामर्श पत्र
 ११ फागुन, २०६७ १५ चैत, २०६७
(अंग्रेजीमा)
२. राष्ट्रिय रोमिंग सम्बन्धमा परामर्श पत्र ३० कार्तिक,२०६८ १ पौष,२०६८