प्राधिकरणका निर्णयहरु

सि. नं.

निर्णयहरु

मिति

डाउनलोड गर्नुहोस

१.

ए.डि.एस.एल. (ADSL) सम्बन्धि

१३ बैशाख, २०६५

PDF

२.

 डायल अप (Dialup) ईन्टरनेटमा लोकल डायलिङ्ग (Local Dialing) समस्या सम्बन्धमा

१३ बैशाख, २०६५

PDF

३.

VOIP Call Bypass  गरेकाले कारवाही एवं जरीवाना

२२ असार, २०६९

PDF