स्टीमुलेटिंग ब्रॉडबैंड इन नेपाल, २०११

१५  मार्च २०११ मा काठमाडौँमा आयोजना भएको "स्टीमुलेटिंग ब्रॉडबैंड इन  नेपाल" नामक कार्यशालामा प्रस्तुत भएको प्रस्तुतिहरु

  1. प्रस्तुति - १
  2. प्रस्तुति -   (पृष्ठ १-१० पृष्ठ ११-१८)
  3. प्रस्तुति - ३
  4. प्रस्तुति -    (पृष्ठ १-२, पृष्ठ ३ पृष्ठ ४-५)
  5. प्रस्तुति -